Uwaga!!! Ostrzegamy przed fałszywymi pośrednikami naszej Agencji

Ostrzegamy przed fałszywymi pośrednikami działającymi na terenie Polski, którzy powołując się na współpracę z Agencją Pracy Tradma przedstawiają naszą ofertę pracy na zbiór truskawek w Niemczech za opłatą. Każda nasza oferta pracy jest bezpłatna.   Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy za granicę zapraszamy do naszego biura: Lublin, ul. Niecała 11/2...

Spotkanie z konsulem Uzbekistanu

Konsul Republiki Uzbekistanu w Polsce Karimov Maruf  spotkał się z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem. Podczas wizyty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim konsulowi towarzyszyła delegacja, w skład której weszli przedstawiciele Agencji ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej przy uzbeckim Ministerstwie Pracy, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce. W spotkaniu wziął także udział dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich Mariusz Kucharek, a także przedstawiciele Agencji Pracy Tymczasowej Tradma na czele z prezes Zarządu Małgorzatą Nurzyńską-Maleszyk, specjalistą do spraw rekrutacji Antoniną Paluch i mecenasem Tomaszem Popiołek-Janiec. Konsul Maruf przybliżył założenia i działalność Agencji ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej i przedstawił informacje o aktualnych reformach gospodarczych Uzbekistanu. Wojewoda Przemysław Czarnek zauważył, że zacieśnienie współpracy pozwoli zachować płynność w sprawie wymiany pracowników i wzajemnie ubogacić doświadczenie. Już teraz obecnie w Lublinie studiuje ok. 50 osób z Uzbekistanu. Dyrektor Mariusz Kucharek podkreślił, że oba kraje leżą w podobnych strefach klimatycznych i mają mniej więcej podobną powierzchnię. To sprawia, że dominujące temperamenty w naszych społeczeństwach, pomogą w utrzymaniu współpracy i prowadzeniu wymiany handlowej i biznesu. Natomiast to, co wyróżnia Uzbekistan, jak wspomniał pan konsul Karimov Maruf, jest to, że jest to państwo podwójnie śródlądowe. Na koniec spotkania przedstawiciele Agencji Tradma wspólnie z przedstawicielami Agencji ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej zainicjowały współdziałanie nad memorandum dot. wymiany i współpracy gospodarczej. Spotkanie zakończyło się wspólną konkluzją, że podjęte starania nad zacieśnieniem współpracy w najbliższym czasie będą kontynuowane. Uzbekistan, to państwo położone w Azji Środkowej o klimacie kontynentalnym skrajnie suchym z ciepłymi zimami (temperatura wahająca się w przedziale 3 do 10 °C) i gorącym, suchym latem, z temperaturami sięgającymi ponad 40 °C. Jest to kraj o małej ilości opadów, sięgających na równinach do 200 mm. Gospodarka Uzbekistanu...

Zmiany na rynku pracy w 2017 roku

Mamy obecnie bardzo „burzliwy” okres w obszarze zmian prawa dotyczącego rynku pracy. Przedstawiamy syntetycznie ujęte najważniejsze zmiany, które zaszły lub będą w najbliższym czasie zachodzić w ustawach regulujących ten obszar działalności. Prawo pracy – zasada 33/3 dla umów na czas określony Ustawa weszła w życie 22 lutego 2016 r. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Likwidacja okresu oczekiwania na „wyzerowanie licznika”; poprzednio – minimalnie jeden miesiąc i jeden dzień. Okres wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowie na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi obecnie: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Nowa płaca minimalna. Wprowadzono minimalną stawkę godzinową, czyli minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Dotyczy ona zarówno osób fizycznych pracujących na umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług, jak też jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników. Waloryzacja płacy minimalnej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Nowe prawa dla zleceniobiorców. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usług wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy. W...

Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za każdą godzinę pracy. W związku z tym będzie istniała konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej. Konieczność zapewnienia minimalnej stawki godzinowej będzie miała zastosowanie do osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług: ● wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie będą zatrudniać pracowników lub nie będą zawierać umów ze zleceniobiorcami, ● nie wykonujących działalności gospodarczej. Nowością w przepisach jest wprowadzenie potwierdzania godzin pracy w formie dokumentowej oraz elektronicznej. Przepisy Kodeksu cywilnego nie nakładają na strony umowy zlecenia żadnych wymagań co do formy takiej umowy. Oznacza to, że umowę zlecenia można zawrzeć również w formie ustnych ustaleń i taka umowa będzie wiązała strony. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zawrzeć tego rodzaju umowę na piśmie w celach dowodowych potwierdzających zawarcie umowy oraz określających postanowienia stron. Jednak w przypadku niezachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej umowy, zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, będzie musiał potwierdzić zleceniobiorcy w jednej z trzech wybranych form (pisemnej, dokumentowej bądź elektronicznej) ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi. W sytuacji braku takiego potwierdzenia, co dopuszczają przepisy, podstawą ustalenia liczby godzin pracy będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę, najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (art. 8b ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji). Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorca albo osoba...