STREFA PRACOWNIKA

Wszystko co pracownik wiedzieć powinien.

INFORMACJE OGÓLNE

Forma zatrudnienia zwana pracą tymczasową jest w Polsce dosyć nową formą świadczenia pracy, aczkolwiek w wielu krajach Unii Europejskiej stanowi istotny odsetek wszelkich zawieranych umów o pracę.

Każdy rok zwiększa liczbę firm i przedsiębiorstw współpracujących z różnego typu agencjami pracy.

Agencja dysponuje pracownikami, którzy są pozyskiwani przez nią, zatrudniani a następnie oddawani do dyspozycji, by świadczyć pracę w innym przedsiębiorstwie – u Pracodawcy Użytkownika na czas przez niego określony.

Agencje pracy tymczasowej dają również wiele możliwości młodym ludziom rozpoczynającym własne kariery zawodowe. Pracodawca Użytkownik w każdym momencie może zatrudnić bezpośrednio w ramach własnej firmy pracownika zatrudnionego i wypożyczonego do niego przez Agencję. Taka forma świadczenia pracy umożliwia zdobywanie doświadczeń w wielu różnych firmach równocześnie gwarantując stabilne zatrudnienie w Agencji Pracy.

NAPISZ DO NAS

KONKRETNE CO I JAK

Pracownik Tymczasowy – czyli kto?

Według ustawy dotyczącej pracy tymczasowej, Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Agencję lub związany z nią umową cywilno-prawną, by świadczyć w określonym czasie pracę u Pracodawcy Użytkownika.

Umowa – z kim i jaka?

Agencja Pracy Tymczasowej zawiera umowę z Pracownikiem Tymczasowym. Są to dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Ubezpieczenie – jakie?

Pracownik Tymczasowy podpisując umowę z Agencją Pracy Tymczasowej jest objęty takimi samymi ubezpieczeniami jak wszyscy pracownicy. Agencja Pracy Tymczasowej jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownika Tymczasowego oraz prowadzenia stosownej ewidencji określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników. Obliczane, potrącane i przekazywane są na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenie - jakie?

W umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencją Pracy Tymczasowej jest ustalone wynagrodzenie za pracę. Nie może ono odbiegać od wynagrodzenie innych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku u Pracodawcy Użytkownika.

Pracodawca Użytkownik – czyli kto?

Pracodawca Użytkownik jest to podmiot na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie zawiera z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę, ale wykonuje niektóre obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.

Formalności – jakie?

Pracownik Tymczasowy przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie BHP i zrobić wstępne badania lekarskie.

Rozwiązanie umowy – jaki sposób?

Pracownik Tymczasowy zatrudniony na czas określony, może mieć rozwiązaną umowę za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. W zależności od okresu obowiązywania umowy okres wypowiedzenia może wynosić 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Urlop- kiedy?
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych regulowany jest na podstawie odrębnej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona w sposób odrębny sposoby udzielania oraz nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu.

PRACA ZA GRANICĄ

Pracownik Agencji Pracy Tymczasowej może zostać oddelegowany do Pracodawcy Użytkownika zagranicznego. Agencja ma obowiązek przed wyjazdem kandydata za granicę skierować go na badania lekarskie oraz odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obydwie czynności odbywają się w Polsce. Agencja podpisuję umowę z pracownikiem ( w przypadku oddelegowania będzie to umowa o pracę tymczasową). Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego starannie wybieramy i weryfikujemy wszystkie oferty pracy. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami zagranicznymi.
Posiadamy niezbędne pozwolenia dla agencji pośrednictwa pracy rekrutujących do pracy za granicą. Załatwiamy wszelkie formalności związane z zatrudnieniem, zajmujemy się organizacją podróży i zakwaterowania. Za usługi w zakresie pośrednictwa pracy nie pobieramy żadnych opłat. Za pośrednictwem naszej agencji można wykupić korzystne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z nami możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, chęci przedłużenia kontraktu lub zmiany pracodawcy. Cały czas pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Znajdź Pracę

wspólnie z naszą agencją i rozpocznij swoją karierę zawodową!

Wypełnij wniosek