Zmiany na rynku pracy w 2017 roku

Mamy obecnie bardzo „burzliwy” okres w obszarze zmian prawa dotyczącego rynku pracy. Przedstawiamy syntetycznie ujęte najważniejsze zmiany, które zaszły lub będą w najbliższym czasie zachodzić w ustawach regulujących ten obszar działalności.

Prawo pracy – zasada 33/3 dla umów na czas określony

Ustawa weszła w życie 22 lutego 2016 r.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Likwidacja okresu oczekiwania na „wyzerowanie licznika”; poprzednio – minimalnie jeden miesiąc i jeden dzień.

Okres wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowie na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi obecnie: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowa płaca minimalna. Wprowadzono minimalną stawkę godzinową, czyli minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Dotyczy ona zarówno osób fizycznych pracujących na umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług, jak też jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników.

Waloryzacja płacy minimalnej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Nowe prawa dla zleceniobiorców. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usług wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy. W przypadku określenia w umowie wynagrodzenia w wysokości niższej niż ustalona wysokość minimalnej stawki godzinowej, przysługuje wynagrodzenie na poziomie minimum ustawowego. Zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia minimalnego. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców. Strony umowy cywilnoprawnej określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku, gdy strony nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin, przyjmujący zlecenie przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Przechowywanie ewidencji. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna , na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Sankcje dotyczące płacy minimalnej. Kto będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zmiana zapisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – po vacatio legis ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt. 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nowe agencje zatrudnienia przez okres pierwszych 2 miesięcy funkcjonowania będą zobowiązane do składania co miesięcznych zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na ZUS i do US.

Wprowadzenie obowiązku przedstawiania każdorazowo wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności agencji do końca lutego, zaświadczenia o niezaleganiu na ZUS i zaliczkami do US.

Każda agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do przedstawiania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w kwocie równowartości 25 krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia , zdeponowanej na rachunku bankowym i przekazanej do wyłącznej dyspozycji Marszałka Województwa. Agencja pracy tymczasowej będzie zobowiązana przedłożyć Marszałkowi Województwa potwierdzenie posiadania powyższego zabezpieczenia. Marszałek może wykreślić agencję pracy tymczasowej z rejestru w przypadku braku przedstawienia w/w gwarancji.

 

Podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność agencji zatrudnienia na terenie Polski, będą objęte takimi samymi wymaganiami, jakie muszą spełniać agencje zatrudnienia prowadzące działalność w Polsce.

Zmiany w dyrektywie unijnej 96/71/WE

Zmiany obowiązują od czerwca 2016 r.

Komisja ogłosiła zamiar przeprowadzenia ukierunkowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w swoich wytycznych politycznych i potwierdziła go w programie prac na 2016 r. Celem rewizji jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę sama pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie.

Część państw członkowskich stosuje już obecnie rozwiązania przewidziane w dyrektywie 2014/67/UE, np. wymóg przekazywania oświadczenia przez pracodawcę o zamiarze delegowania pracowników na terytorium danego państwa (np. Dania, Belgia). Natomiast niektóre z państw członkowskich, np. Francja, przyjęły przepisy częściowo implementujące postanowienia dyrektywy. Dotyczy to w szczególności implementacji art.9 (wymogi administracyjne i środki kontrolne). Francja w lipcu 2014 r uchwaliła tzw. ustawę Savary, która wprowadziła m.in. nowe wymogi dotyczące delegowania pracowników do pracy na obszarze Francji, w tym konieczność składania deklaracji o zamiarze delegowania pracowników oraz wyznaczenie na obszarze Francji przedstawiciela firmy delegującej pracowników w celu utrzymywania stałych kontaktów z francuskimi służbami inspekcji pracy.

Małgorzata Nurzyńska

 

Małgorzata Nurzyńska jest prezesem zarządu agencji pracy TRADMA sp. z o.o., specjalizującej się m.in. w działaniach dotyczących pozyskiwania personelu spoza wschodniej granicy Polski. Absolwentka UMCS (Zaklad Filologii Romańskiej) oraz Mastere EDHEC – Lille. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń gospodarczych: Organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny LEWIATAN, Klubu Pracodawcy, Lubelskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a także Społecznej Rady Przedsiębiorczości powołanej przez wojewodę lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Rady Dialogu Społecznego d/s rynku pracy, wynagrodzeń i zatrudnienia.

źródło